Ecole d’Imvouba

Skolen ble bygd i 1972. De første åra som SIS-skole var bygningstilstanden svært dårlig. Det var hull i
vegger, vinduer uten gitter, ujevnt jordgulv og blikktak med mange hull. Deler av veggene holdt på å falle
ut. For noen år siden ble det bygd en ny skole. I tillegg har de fått laget en brønn tilknyttet skolen. Denne
benytter også resten av befolkningen i byen seg av. Elevtallet ved skolen har økt, mye på grunn av
tilgangen på rent vann. Skolen har et stort uteområde, men det er mangel på utstyr.

Skolen er delvis foreldrefinansiert. Foreldrene må selv besørge skrivesaker og kladdebøker samt betale en
fast sum hver måned.
Når det gjelder undervisningsmateriell, er det stort behov for kart, plansjer og nye bøker. Kritt, penner,
blyanter og kladdebøker er forbruksvarer. Gleden er stor når de får fotballer, hoppetau, kladdebøker, kritt
og annet utstyr fra SIS-skolene.

Elevene er delt inn i 6 klasser. To klasser i hver av aldersgruppene 6-8 år, 8-9 år og 9-11 år. Halvparten av
elevene går på skolen fra klokka 8 – 12 og den andre halvparten fra klokka 12 – 16. Det undervises i fransk,
matematikk, grammatikk, geografi og historie.

Elevene i 3.-6. klasse har pulter, men det er fortsatt behov for flere pulter til de små. Det er tavler i alle
klasserom og nå er det også låsbare dører.

I løpet av de siste åra, har skolen også fått elevråd og FAU.

Lærerne får vanligvis lønn hver måned, men det er ingen fast lønningsdag. I lengre perioder kan lærerne gå
uten lønn.

Imvouba er en tradisjonell, afrikansk landsby. Jordbruk er hovednæringen. Det er mange kirker med
hovedvekt på protestanter og naturreligioner. Landsbyen er organisert med små familieenheter/tun. De har
et svært primitivt levesett, og det er dårlig standard på husene. Det er ett sykehus. Leger og sykepleiere
utfører sine faglige oppgaver, men selve omsorgen for pasientene, slik som for eksempel mat og vask, må i
hovedsak familien til pasienten stå for.

Antall elever: 776
Antall lærere: 17